Schoon Schip Maken

Verzoek ondersteund en gedistribueerd door Het Nationaal Muziek Debat (NMD) dat zich o.a. inzet voor open dialoog, waarheidsvinding en “Good Governance” binnen de muziekindustrie w.o. binnen Buma/Stemra.

 _________________________________

“Schoon schip maken”

_________________________________

 

VERZOEK AAN ALLE MUZIEKAUTEURS & MUZIEK LIEFHEBBENDE BURGERS VAN NEDERLAND

en de secretaris, de Directie, het Bestuur en de Ledenraad van Buma-Stemra alsmede alle belangenbehartigende organisaties van muziekauteurs en –uitgevers in Nederland

 27 September 2017

Beste muziekauteur, uitgever en muziek liefhebbende burger van Nederland,

Welk excuus kan er zijn voor het wegkijken ondanks onmiskenbare jarenlange terugkerende signalen van fraude, diefstal en wanbestuur binnen Buma/Stemra?

Deze brief is geen daad van agressie maar van assertiviteit en een oproep tot “get up stand up”.

Onmiskenbare fraudesignalen

Recentelijk meldden diverse serieuze landelijke journalistieke bronnen op onmiskenbare wijze dat er binnen Buma/Stemra sprake is van significante signalen van fraude, fouten en malversaties. Bronnen zoals o.a. “De Correspondent” , NRC handelsblad , “het Financieel Dagblad” en auteursbelangen-behartiger(s) NtB-VCTN .

Directie-informatie en andere communicatie in een ander licht

Deze fraudesignalen plaatsen door hun aard en omvang veel voormalige communicatie vanuit Buma/Stemra organen over geldstromen en uitkeringen aan auteurs en rechthebbenden, in een ander licht. Organen zoals de Directie, het Bestuur, de Ledenraad, de Raad van Toezicht en de Repartitiecommissie kregen of verschaften zelf mogelijk verkeerde informatie aan leden. Maar ook de wijze waarop overheidstoezichthouder CVTA, branche-organisatie VOICE en nagenoeg alle belangenbehartigende organisaties van auteurs- en uitgevers zich manifesteerden verdient hernieuwde aandacht.

Want hoe kan het dat al deze partijen niet eerder aan de bel trokken? Of als zij dat wel deden, waarom zijn de signalen van fraude en malversaties met geldstromen niet voorkomen?

Schoon schip maken kan pas echt als eerst de onderste steen naar boven komt

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en daarom zijn deugdelijke en effectieve maatregelen nodig. Maar welke precies? En hoe precies? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden moet allereerst de onderste steen naar boven. Dit kan alleen door meer transparantie gebaseerd op echt onafhankelijk deskundig onderzoek (en bv. geen onderzoek zoals in 2013 geschiedde, door de reeds decennialang zittende huisaccountant KPMG).

VERZOEK

Moties gericht op meer transparantie door onafhankelijk onderzoek

Er zijn 9 moties opgesteld op grond van zorgvuldig jarenlang onderzoek, publicaties van respectabele journalisten, burgergesprekken met diverse auteurs, uitgevers, burgers, bestuurders, toezichthoudende instellingen en hun functionarissen. Hierbij is tevens zo goed als mogelijk hoor- en wederhoor in acht genomen.

Graag uw constructieve ondersteuning van dit verzoek en medewerking om de volgende 9 moties te agenderen, in stemming te brengen, en te ondersteunen op de ALV van Buma/Stemra op 30 Oktober 2017.

Deze 9 moties zijn in uw en ons aller belang want allen gericht op:

 1. Diepgaander onderzoek naar de concrete onmiskenbare en recente signalen van fraude, fouten en mogelijke malversaties binnen Buma/Stemra ten aanzien van de in- en uitgaande geldstromen

 

 1. Het verschaffen van meer noodzakelijke transparantie aan leden

 

 1. Borgen van onderzoek door echt onafhankelijke en externe deskundigen, en niet door bv. de reeds decennialang aangestelde huisaccountant KPMG

 

 1. Waarborgen dat door fraude of fouten benadeelde leden met terugwerkende kracht financieel worden gecompenseerd, geholpen en voortaan precies krijgen waar ze contractueel recht op hebben

 

 1. Het stoppen van de praktijk van herhaaldelijk schikken door Buma/Stemra van disputen met auteurs, op grond van schattingen of aannames, zonder objectieve administratieve bewijzen en veelal onder dwang tot geheimhouding.

 

Het risico dat alles bij het oude blijft

Uw ondersteuning van deze moties is van groot belang van want anders is de kans enorm groot dat alles bij het oude blijft. Bestaande machtspartijen binnen Buma/Stemra zullen dan relatief makkelijk middels schijnverbeteringen en schijntransparantie eventuele malversaties in stand kunnen houden, verplaatsen of verbergen. Om dit te voorkomen is uw steun voor de volgende moties van groot belang.

MOTIES

 Op grond van het voorgaande worden de volgende moties eerst als geheel, en alleen indien het niet meteen wordt aangenomen door de ALV, daarna elk separaat in stemming gebracht in de ALV.

MOTIE 1

Verzoek tot rapporten delen (transparantie)

De ALV verzoekt het opgeleverde rapport, van NAUTA DUTILH te delen met alle leden van Buma-Stemra.

De ALV verzoekt het opgeleverde rapport, van BDO Accountants te delen met alle leden van Buma-Stemra.

Verzoek om dit terstond dan wel binnen 7 werkdagen te doen geschieden waarbij namen van personen in de rapporten (maar geen functietitels!) indien noodzakelijk, onherkenbaar kunnen worden gemaakt alvorens over te gaan tot downloadbare digitale vrijgave (in PDF) via de website van Buma/Stemra dan wel per e-mail.

MOTIE 2

Verzoek aan Bestuur tot vragen beantwoorden

Het BESTUUR wordt verzocht door de ALV om binnen 30 dagen schriftelijk antwoord te geven aan alle Buma/Stemra leden op de in Appendix 1 opgenomen vragen van het Nationaal Muziek Debat (NMD) en www.Kleanmusiknl, twee platformen die zich inspannen voor open en eerlijk debat, onderzoek en waarheidsvinding in de muziekindustrie.

MOTIE 3

Verzoek aan Directie tot vragen beantwoorden

 De DIRECTIE dient binnen 30 dagen schriftelijk antwoord te geven op de volgende vragen van het Nationaal Muziek Debat (NMD) en Kleanmusik, twee platformen die zich inspannen voor open en eerlijk debat, onderzoek en waarheidsvinding in de muziekindustrie:

(i) Kunt u aangeven of en zo ja welke gevolgen de bevindingen uit de rapporten van BDO en Nauta Dutilh (hierna “de rapporten”) hebben op het werk van de bestuurscommissie “ De Repartitiecommissie” ? Indien nee, waarom niet? De bevindingen uit de rapporten gaan toch over geldstromen?

(ii)Kunt u aangeven of u gezien de bevindingen uit de rapporten, het een goed idee vindt om ten aanzien van de afgelopen 20 jaar, de notulen, de leden, de besluiten en werkzaamheden van de Repartitiecommissie te onderwerpen aan een longitudinaal fraude- en integriteitsonderzoek? Indien ja waarom? Indien nee, waarom niet, de rapporten duiden toch op malversaties dan wel onheldere of ongewenste administratieve behandeling van transacties die verband houden met uitstromende geldstromen? Graag een motivatie.

MOTIE 4

Verzoek aan Externe Accountant tot vragen beantwoorden

Verzoek van de ALV aan de EXTERNE ACCOUNTANT KPMG om ter plaatse verbaal of binnen 30 dagen schriftelijk, antwoord te geven aan alle BS leden op de vragen in APPENDIX II. Deze vragen zijn afkomstig van het Nationaal Muziek Debat (NMD) en Kleanmusik, twee platformen die zich inspannen voor open en eerlijk debat, onderzoek en waarheidsvinding in de muziekindustrie:

MOTIE 5

Verzoek aan Directie en Bestuur tot vragen beantwoorden

Verzoek aan de ALV om Directie en Bestuur om te onderzoeken of de Top 10 aandachtspunten van Kleanmusik uit 2014 in Appendix III, nuttige aanknopingspunten bevatten voor maatregelen die kunnen worden ingevoerd in Buma/Stemra. De ALV verzoekt het Bestuur en de Directie om binnen 3 maanden een schriftelijke reactie en motivatie te geven hierover aan de ALV.

MOTIE 6

Verzoek aan Directie en Bestuur tot vragen beantwoorden

De ALV verzoekt het BS Bestuur en de Directie om maatregelen te nemen die borgen dat z.s.m. het Buma/Stemra Bestuur uit onafhankelijke professionele bestuurders dient te bestaan met deugdelijke en relevante opleidingen ter zake van vakgebieden zoals economie, financien, IT, recht, administratie en management en minimaal een HBO of Academische opleiding te bezitten waarin 2 of meer van deze vakgebieden onderdeel van zijn.

MOTIE 7

Verzoek aan Directie en Bestuur tot uitvoeren onderzoek royement van kritische leden

De ALV verzoekt het BS Bestuur en de Directie om onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar het royement van kritisch ex-Buma/Stemra lid dhr. M. Rietvelt. Dhr. Rietvelt stelde o.a. een wegens corruptiebeschuldigingen afgetreden Buma/Stemra bestuurder, via Pownews aan de kaak. Onderzoeksvragen hierbij: Was dit royement wel in lijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Zou dit niet terug moeten worden gedraaid? Indien ja, hoe? Indien nee, waarom niet? Dient het door Buma/Stemra royeren van kritische leden door de voormalige directie te worden gestaakt en hoe verhoudt dit zich tot de bevindingen uit de rapporten van BDO en Nauta Dutilh?

MOTIE 8

Verzoek aan Directie en Bestuur tot onderzoek

(A) Interne controle-omgeving: De ALV verzoekt het BS Bestuur om op grond van de recente fraudesignalen zoals gerapporteerd door journalisten, nog in 2017 te starten met een nader  INTEGRITEITS-, GOVERNANCE en FRAUDE-ONDERZOEK. Verzoek om dit onderzoek te richten op minimaal o.a. de volgende zaken:

 • De interne beheersing van Buma/Stemra
 • De extra-comptabele (handmatige) verwerking van de repartitie (uitkeringen) aan auteurs en de risico’s die hieruit voortvloeien. Dit risico is geduid door KPMG in haar laatste rapport aan het CVTA.
 • De royalty uitkeringen en geldstromen van de afgelopen 30 jaar, en
 • Mogelijke belangenverstrengelingen die bestaan tussen personen die zitting hebben in Buma/Stemra organen (auteurs die bij sommige uitgevers onder contract staan) en de invloed daarvan op de interne beheersing
 • De situatie rond Buma Cultuur en de rol en handelswijze van de huidige en voormalige voorzitter van Buma Cultuur

Dit onderzoek dient door een extern bureau te worden uitgevoerd niet zijnde huisaccountant KPMG en bij voorkeur geen Big-4 accountantskantoor maar een firma zoals BDO of een ander accountantskantoor.

(B) CVTA/VOICE: Verzoek van de ALV aan het Bestuur om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de rol van CVTA en VOICE: Hoe kan het dat noch het CVTA noch VOICE als waarborgen en controlemaatregelen hebben gewerkt ter voorkoming van de problemen gesteld in de BDO/Nauta rapporten?

(C) Klachtenonderzoek: Verzoek aan het bestuur om middels een onafhankelijke accountant (Geen Big-4) een integriteitsonderzoek en fraude-onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de (voormalige) BS Directie is omgegaan met de volgende langjarige klachtcasussen van BS leden die nog altijd niet naar volle tevredenheid zijn afgerond: (a) dhr. Rob Bolland, (b) Dhr. Melchior Rietvelt, (c) dhr. Peter van Wijngaarden, en (d) Arnold Muhren (cf publicatie in De Correspondent). De resultaten van deze onderzoeken dienen dan door de onderzoekende Accountant en het Bestuur in 2018 aan de B/S ALV te worden gepresenteerd.

(D) De ALV verzoekt om na uitvoering van alle onderzoeken, of er dan ook ruimte kan zijn voor de ALV tot het stellen van vragen door B/S leden aan de externe onderzoekers (waar accountants onder dienen te zijn) die deze onderzoeken zullen uitvoeren.
MOTIE 9

Verzoek aan Directie en Bestuur tot onderzoek Streaming tarieven

Verzoek van de ALV aan het Bestuur om een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de redelijkheid, fair-play en de transparantie van de tarieven en voorwaarden zoals door Buma/Stemra in het geheim zijn afgesproken met nieuwe streaming en digitale platformen zoals Youtube en Spotify. Hierbij dient minstens aandacht te zijn voor de volgende aspecten:

 1. De redelijkheid en de mate waarin auteurs anno 2017 meer of minder verdienen met muziek op internet vergeleken met het pre-internet tijdperk
 2. De mate waarin sprake is tariefsdiscriminatie tussen diverse liedjes en muziekwerken en in welke mate dit redelijk en billijk dan wel legaal binnen een vrije markt
 3. De mate waarin mogelijk illegale marktafspraken de tarieven en voorwaarden negatief beïnvloeden zijnde in het nadeel van auteurs en rechthebbenden
 4. De mate waarin de belangen van STEMRA de afgelopen 15 jaar wel adequaat zijn behartigt ten aanzien van het mechanische recht dat samenhangt met online streaming en gebruik van digitale platformen. Is het wel zo verstandig en bestuurlijk verantwoord dat Stemra tezamen met Buma in 1 beheersorganisatie zit?

Gevolgen indien moties 1 t/m 9 niet worden aangenomen

Wij informeren u dat op grond van constructieve intenties en alleen indien moties 1 t/m 9 niet worden aangenomen door de Buma/Stemra ALV van 30 October 2017, het volgende verzoek zal worden gedaan aan de hiervoor binnen het staatsrechtelijk bestel geijkte orgaan: De Vaste Tweede Kamercommissie van Justitie.

Verzoektekst: “Wij verzoeken de Vaste Tweede Kamercommissie van Justitie tot het instellen van een onafhankelijk nader onderzoek naar Buma/Stemra door een partij niet zijnde de huidige huisaccountant KPMG van Buma/Stemra en liefst ook geen zgn. Big 4 Accountantsfirma. In dit onderzoeken geven wij u als suggestie mee om minimaal de volgende elementen te betrekken in uw onderzoek:

 1. Interne en externe fraudesignalen waarover gerapporteed door ‘De Correspondent”en “het Financieele Dagblad”
 2. De integriteit en good Corporate Governance
 3. De wijze waarop de overheid toezicht houdt op Buma/Stemra via het CVTA en of het CVTA wel heeft gehandeld naar klagers en signalerende auteurs toe conform de algemen beginselen van behoorlijk bestuur
 4. De individuele klachten van klagende auteurs en ex-uitgevers die menen benadeeld te zijn door Buma/Stemra
 5. Het handelen van individuele auteurs en leden van Buma/Stemra die onder contract staan van grote major publishers (Uitgevers) en die de afgelopen 10 jaren participeerden in de ALV dan wel in het Bestuur, de Raad van Toezicht of het Bestuur van Buma/Stemra”
 6. Longitudinaal onderzoek naar de integriteits- en frauderisico’s binnen de Repartitiecommissie aangaande de afgelopen 20 jaar door de notulen, de leden, de besluiten en werkzaamheden van de Repartitiecommissie te onderwerpen aan een longitudinaal fraude- en integriteitsonderzoek.

Buma/Stemra heeft nu een gouden kans om te verbeteren

Ook als u twijfelt zult u in uw hart beseffen dat het voorgaande een Buma/Stemra mogelijk zal maken waar leden uitstekend worden geïnformeerd en behandeld. Waar misgelopen royalties naar tevredenheid worden gecompenseerd op grond van deugdelijke administratievoering en niet op grond van schattingen en geheime schikkingen. Waar u uw zoon of dochter ook zou kunnen aanbevelen om te solliciteren voor werk. Waar muziek floreert in een industrie die bevrijd is van aanhoudende fraudesignalen. Waar medewerkers zonder gene trots op verjaardagen kunnen vertellen bij Buma/Stemra te werken. Een Buma/Stemra dat een lichtend voorbeeld in Europa en de wereld zal zijn qua waarachtige Good Governance, transparantie, klanttevredendheid, service, efficiëntie en effectiviteit. Zover is het nog helaas niet. Eerst dienen ons inziend de moties te worden aangenomen door de ALV of anders meer onderzoek en ingrepen te komen van hogerhand. De problemen zijn immers niet van vandaag, er zijn al heel lang signalen van misstanden binnen Buma/Stemra.

Hoogachtend,

Ondertekenaars van “Schoon Schip”

BUMA/STEMRA leden

 

 1. Dhr. S.A.A. Abdoelbasier . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

   “Zo helpe mij God almachtig”

 1. Dhr. J. Englebert . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. A. Muhren . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. C. Slings . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. E. de Ruijter . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. M. Duiser

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. M. Brons . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 1. Dhr. W. Kanhai . . . . . . . . . .

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

Burgers, ondernemers, organisaties en overige ondertekenaars / ondersteuners

 

 1. Dhr. M. Rietvelt                                                         . . . . . . . . . .

 

ex-Buma/Stemra lid, Auteur/Componist

 

 1. Dhr. R. Bolland . . . . . . . . . .

 

Buma/Stemra lid, Auteur/Componist en Ondernemer

 

 1. Dhr. R. Storm . . . . . . . . . .

 

CEO www.KleanMusik.nl, Financieel Specialist, Controller en Ondernemer

 

 1. Dhr. M. Akbal

 

Ondernemer en betrokken burger

 

 

APPENDIX  I

Vragen vanuit KleanMusik.nl en Het Nationaal Muziek Debat (NMD)

 • Wat is de precieze aard en achtergrond van de 25 mln aan buitenlandse royalties waar de Ntb-VCTN melding van maakte in Augustus op hun website? Zijn auteurs uit oude jaren benadeeld in hun uitkeringen en zo ja hoe kan dat gebeuren en waarom? Zo nee, waarom precies niet, waarom zijn de ouderdomsgegevens van deze gelden tegen-geboekt in de administratie en hoe is bij deze tegenboeking omgegaan met de toerekening naar individuele auteurs?
 • Komt er aangifte dan wel strafrechtelijke vervolging van huidige en voormalige directieleden en bestuurders indien daar aanleiding toe is?
 • In welke mate heeft de huidige Directeur kennis gehad van de bevindingen uit de Nauta Dutilh en BDO rapporten en in welke mate herkent hij zich in de kwalificaties en beschrijvingen van BDO en Nauta Dutilh?
 • In welke mate heeft de huidige Directeur in zijn vorige functies binnen Buma/Stemra mee moeten werken aan zaken en transacties die volgens Nauta Dutilh en BDO rapporten al negatief, onwenselijk of verkeerd worden gekwalificeerd?
 • Welk vervolgonderzoek komt er n.a.v. de 2 rapporten (BDO/Nauta)?
 • Hoe gaat het met de Klokkenluider? Maakt die het goed?
 • Hoe gaat het met de CFO en CLO? (v) Hoe kijkt het bestuur tegen de rol en het functioneren van deze 2 functionarissen aan
 • Hoe kijkt het Bestuur aan tegen haar eigen rol en functioneren in het licht van de recente feiten en mediaberichten in het FD en De Correspondent aangaande fraude en problemen rond royaltystromen aan auteurs zoals bijvoorbeeld Dhr. Arnold Muhren?
 • Hoe kijkt het Bestuur en hoe kijkt de Directeur aan tegen de top 30 grote rechtszaken waar Buma/Stemra in is verwikkeld, mede gezien het feit dat de Chief Legal Officer ziek thuis is en mogelijk tevens zelf onderwerp van onderzoek is? Handelt Buma/Stemra tijdens deze rechtszaken wel in lijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Zo ja, hoe wordt dat geborgd en gedocumenteerd? Zo nee, waarom niet eigenlijk?
 1. Het voltallig bestuur moet een herijking krijgen op basis van integriteit en (mogelijk) belangverstrengeling
 2. Buitenlandse royalty’s inkomsten moeten worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid
  1. Waarom is deze controle tot en met heden niet uitgevoerd ?
 3. Contractuele afspraken tussen BUMA + STEMRA en uitgevers met betrekking tot het maximaal percentage incasso buitenland moet worden gehandhaafd
  1. Waarom zijn uitgevers tot op heden niet gecontroleerd op een correcte incasso in het buitenland ?
 4. BUMA-STEMRA moet de repartitie rechtmatig verdelen, bij misstanden dient BUMA-STEMRA de ui9tgever en auteur aan tafel te zetten en de gemaakte misstand inzichtelijk maken, corrigeren en partijen te verplichten tot een rechtmatige repartitie. (geen tijdsspanne)
  1. Waarom stelt BUMA-STEMRA zich neutraal op, terwijl er verkeerde incasso’s zijn door uitgevers, en stuurt BUMA-STEMRA partijen naar de rechter ?
 5. Waarom heeft de accountant deze (diverse) misstanden niet gesignaleerd ?
 6. Wat is de taak (en meerwaarde) van de controlerende organen, zoals VOICE en het CvTA ?
 7. Hoe kan het zijn dat het keurmerk wordt afgegeven, terwijl er diverse misstanden aan de orde zijn ?
 8. Waarom worden kritische auteurs of éénzijdig geroyeerd, of éénzijdig geweerd bij BUMA-STEMRA ?
 9. Wat is de reden dat BUMA-STEMRA auteurs royeert indien deze om een rechtmatige repartitie vragen ? (zoals hele volksstammen van auteurs)
 10. Waarom worden de contractafspraken tussen BUMA-STEMRA en de originele uitgevers niet gecontroleerd en gehandhaafd ?
  1. Het CvTA heeft het bewijsmateriaal van ons bevestigd, alleen doet geen corrigerende werking naar BUMA-STEMRA
 11. Waarom worden de buitenlandse zustermaatschappijen niet via een aanvullende memo op de hoogte gebracht van een maximaal sub-uitgevers incasso percentage, zoals contractueel is vastgelegd tussen BUMA-STEMRA en de uitgevers ?
 12. BUMA-STEMRA is op de hoogte gesteld door Kleanmusik dat aanzienlijke bedragen onrechtmatig worden uitgekeerd, een bedrag van 10.000 euro en meer verdwijnt dagelijks 24/7, waarom doet BUMA-STEMRA niets ?
  1. Wim van Limpt is 1e helft 2017 nog persoonlijk hierop aangesproken, en doet niets.
 13. Wat is de reden dat BUMA-STEMRA het debat over diverse misstanden niet aangaat ?
  1. Ondanks dat het hier om serieuze geldbedragen gaat

 

APPENDIX  II – vragen aan de accountant

(i) Hoe gaat u om met de rapporten van Nauta Dutilh en BDO Accountants (hierna “de rapporten” in uw jaar audit, leiden deze tot complicaties? Zo ja welke? En hoe materieel acht u de bevindingen zoals gemeld in de rapporten?

 

(ii) Ziet u of interpreteert u in de rapporten elementen die u kwalificeert als “signalen van fraude”? Indien ja, welke zijn dat en kunt u aan de ALV nader waarom u dat als fraude ziet? Indien nee? Waarom niet en hoe is dat te rijnmen met de berichtgeving in het Financieele Dagblad en De Correspondent waarin toch onmiskenbaar het woord “fraude” wordt gehanteerd? Ziet u iets wat de journalisten van het FD en de Correspondent wellicht hebben gemist? Graag een toelichting?

(iii) Kunt u gezien de bevindingen in de rapporten, de jaarrekening van Buma/Stemra van 2016 wel van een controleverklaring zonder beperking voorzien? Indien ja, kunt u toelichten hoe en waarom dat ondanks de significante bevindingen in de rapporten mogelijk is? Indien nee, graag een toelichting?

(iv) Zullen de jaarrekeningen van BUMA/STEMRA de afgelopen 10 jaar moeten worden herzien op grond van de bevindingen in de rapporten? Heeft u dit reeds onderzocht? Indien ja, kunt u kort toelichten hoe u dit heeft onderzocht?

(v) Hoe kijkt u terug op uw rol als controlerende accountant die reeds meer dan 10 jaar Buma/Stemra controleert in het licht van de bevindingen in de rapporten van BDO Accountants en Nauta Dutilh? Motiveer svp? Heeft u dingen over het hoofd gezien of niet? Indien ja, hoe kon dat? Indien nee, hoe is dat te rijmen met de inhoud van de afgelopen jaren /Stemra?

(vi) Neem u actief kennis van perspublicaties over Buma/Stemra en zo ja, hoe kijkt u vanuit uw controlerende rol naar het artikel van De Correspondent aangaande de vermeende benadeling van auteur Arnold Muhren door zijn uitgever doch met intermediatie van Buma/Stemra? Heeft zo een artikel gevolgen voor uw controle-aanpak dan wel uw risico-analyse? Graag een nadere toelichting

(vii) Zijn de statuten en repartitiereglementen voor u goed inzichtelijk? Heeft u een verhoogd inherent risico gesignaleerd als gevolg van de complexiteit van de repartitiereglementen? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet, de repartitiereglementen lijken vrij lijvig en complex, is het wellicht voor u allemaal eenvoudig gesneden koek?

(viii) Hoe gaat u om met het controleren van de naleving van de repartitiereglementen alsmede de juistheid en volledigheid van de uitkeringen aan auteurs en uitgevers? Graag een toelichting. Kunt u hierbij ook ingaan op hoe u omgaat in uw analyse van de klachten van auteurs (commentaren) met de uitkeringen van royalties aan auteurs? Maakt u een diepgaande analyse van de aard en achtergrond van de klachten en zo ja kunt u dat nader toelichten? Zo nee, waarom niet? De klachten zijn toch nuttige bronnen om onvolkomenheden in de AO/IC op te sporen? Of ziet u dit anders? Waarom, hoe? Graag een nadere toelichting.

(ix) In 2013 rapporteerde u als KPMG onder meer ook aan het CVTA aangaande de IT systemen dat de uitkeringen “extracomptabel” (dus zeg maar “handmatig” en buiten het geautomatiseerde systeem om) plaatsvonden qua verwerking. Ook gaf u aan dat er geen geautomatiseerde beveiliging was tegen ongeautoriseerde mutaties in deze “extracomptabele” verwerking. In het licht van de bevindingen in de rapporten zoals de 25 miljoen EUR oude auteursgelden die worden genoemd in het BDO rapport en van welke de ouderdomsinformatie is weg- dan wel tegengeboekt volgens het verslag van de NTB-VCTN, kunt u aangeven of dit leidt tot een aanpassing omhoog van uw risico-inschatting aangaande de extracomptabele verwerking van de uitkeringen? Indien ja, graag een toelichting, indien nee, waarom niet. Hoe kijkt u naar de bevindingen in de rapporten aangaande de uitkeringen aan auteurs? Graag een toelichting.

Gepubliceerd : september 2017

APPENDIX III:

De Aandachtspunten van KleanMusik

KleanMusik heeft de volgende aandachtspunten (10x) zijnde doelen in relatie tot Buma-Stemra plus andere CBO’s en het functioneren van de Muziekindustrie als geheel geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op onderzoek, de meest recente inzichten en ervaringen. Indien nodig zullen deze naar gelang het voortschrijdende inzicht worden aangepast.

 1. Rechtvaardige en rechtmatige uitbetaling aan auteurs, zonder rechtszaken te hoeven voeren.
 2. Het eerlijk uitbetalen van de auteursrechten van de aangesloten leden van KleanMusik, zonder dat leden worden gedwongen door zoals, Buma-Stemra om schikkingen te accepteren.
 3. Buma-Stemra (en soortgelijken) dient een open en transparant incassobureau voor auteurs te worden, waar uitsluitend auteurs het voor het zeggen hebben.
 4. De Directie en het bestuur van onder andere Buma Stemra dienen zo snel mogelijk te worden omgevormd tot een team van onafhankelijke deskundige zakenmensen en professionals, die geen directe belangen of schijn van belangenverstrengeling tegen zich hebben doordat zij zelf uit de muziekindustrie komen.
 5. De controlerende Accountant dient voortaan ook de rechtmatigheid conform de reglementen (waaronder het repartitiereglement) te certificeren. Ook de betrouwbaarheid van de commentaren- c.q. klachtenadministratie van de uitkeringen dient zij te controleren. Dit alles met ingang van het boekjaar 2013 of uiterlijk 2014.
 6. Niet de Directie maar de overheid dient de externe Accountant te benoemen en ontslaan.
 7. Buma Stemra (en soortgelijken) dient het reglement te volgen dat zij zelf heeft opgesteld en de externe Accountant dient dit te certificeren middels een aparte “control verklaring”.
 8. De externe Accountant KPMG dient te worden vervangen aangezien zij reeds langer dan 10 jaar de wettelijke controle van bijvoorbeeld Buma-Stemra uitvoert en haar onafhankelijkheid in schijn hierdoor geheel niet vertrouwenwekkend overkomt. Ook dienen de organisatieonderzoeken die door KPMG Accountants zijn uitgevoerd, vanwege het risico op zelftoetsing of een te grote vertrouwdheid met de informatie en de organisatie, opnieuw te worden uitgevoerd door een onafhankelijkere nieuwe Accountant, bij voorkeur geen “Big 4” Accountant.
 9. Er dient een grondige herijking plaats te vinden van de kwaliteit van het toezicht op Buma-Stemra (en soortgelijken) in brede zin. Hierbij dient ook de rol en de effectiviteit van zelfregulering onder de loep moet worden genomen. Ook het functioneren van (1) het College van Toezicht, (2) het Nederlands Keurmerkinstituut en (3) de Vereniging VOICE o.l.v. dhr. Job Cohen, die reeds jaren meewerkt aan het verschaffen van een CBO keurmerk aan Buma-Stemra, dient hierin te worden betrokken. (nu is de situatie : “De slager keurt zijn eigen vlees”)
 10. Het stimuleren van gedupeerden en burgervrijwilligers tot het opstellen van “Zwartboeken” met objectieve vastleggingen van feiten en bijbehorende bewijzen aangaande misstanden binnen Buma-Stemra (en soortgelijken) plus de muzieksector. Indien uit de “Zwartboeken” blijkt dat Buma-Stemra haar inspanningsplichten verzaakt dan wel haar wettelijk monopolie misbruikt qua marktmacht dan dient de overheid te overwegen in Nederland een deugdelijk controle orgaan in te zetten, met een mandaat om natuurlijke personen van de CBO’s ter verantwoording te roepen. (Nu is dat bij het huidige CvTA niet mogelijk of niet aan de orde).

PS: Als u een zwartboek situatie heeft, meld dit aan op het forum van KleanMusik, of u zendt een email met uw bevindingen. KleanMusik zal elke zaak (eventueel kosteloos) bekijken, en vervolgens advies aan u uitbrengen!

Gepubliceerd : november 2014