MISSIE

De Aandachtspunten van KleanMusiK

KleanMusik heeft de volgende aandachtspunten (10x), deze doelen in relatie tot Buma-Stemra plus andere CBO’s en het functioneren van de Muziekindustrie als geheel geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de meest recente inzichten en ervaringen. Indien nodig zullen deze naar gelang het voortschrijdende inzicht worden aangepast.

  1. Rechtvaardige en rechtmatige uitbetaling aan auteurs, zonder rechtszaken te hoeven voeren.
  2. Het eerlijk uitbetalen van de auteursrechten van de aangesloten leden van KleanMusik, zonder dat leden worden gedwongen door zoals, Buma-Stemra om schikkingen te accepteren.
  3. Buma-Stemra (en soortgelijken) dient een open en transparant incassobureau voor auteurs te worden, waar uitsluitend auteurs het voor het zeggen hebben.
  4. De Directie en het bestuur van onder andere Buma Stemra dienen zo snel mogelijk te worden omgevormd tot een team van onafhankelijke deskundige zakenmensen en professionals, die geen directe belangen of schijn van belangenverstrengeling tegen zich hebben doordat zij zelf uit de muziekindustrie komen.
  5. De controlerende Accountant dient voortaan ook de rechtmatigheid conform de reglementen (waaronder het repartitiereglement) te certificeren. Ook de betrouwbaarheid van de commentaren- c.q. klachtenadministratie van de uitkeringen dient zij te controleren. Dit alles met ingang van het boekjaar 2013 of uiterlijk 2014.
  6. Niet de Directie maar de overheid dient de externe Accountant te benoemen en ontslaan.
  7. Buma Stemra (en soortgelijken) dient het reglement te volgen dat zij zelf heeft opgesteld en de externe Accountant dient dit te certificeren middels een aparte “control verklaring”.
  8. De externe Accountant KPMG dient te worden vervangen aangezien zij reeds langer dan 10 jaar de wettelijke controle van bijvoorbeeld Buma-Stemra uitvoert en haar onafhankelijkheid in schijn hierdoor geheel niet vertrouwenwekkend overkomt. Ook dienen de organisatieonderzoeken die door KPMG Accountants zijn uitgevoerd, vanwege het risico op zelftoetsing of een te grote vertrouwdheid met de informatie en de organisatie, opnieuw te worden uitgevoerd door een onafhankelijkere nieuwe Accountant, bij voorkeur geen “Big 4” Accountant.
  9. Er dient een grondige herijking plaats te vinden van de kwaliteit van het toezicht op Buma-Stemra (en soortgelijken) in brede zin. Hierbij dient ook de rol en de effectiviteit van zelfregulering onder de loep moet worden genomen. Ook het functioneren van (1) het College van Toezicht, (2) het Nederlands Keurmerkinstituut en (3) de Vereniging VOICE o.l.v. dhr. Job Cohen, die reeds jaren meewerkt aan het verschaffen van een CBO keurmerk aan Buma-Stemra, dient hierin te worden betrokken. (nu is de situatie : “De slager keurt zijn eigen vlees”)
  10. Het stimuleren van gedupeerden en burgervrijwilligers tot het opstellen van “Zwartboeken” met objectieve vastleggingen van feiten en bijbehorende bewijzen aangaande misstanden binnen Buma-Stemra (en soortgelijken) plus de muzieksector. Indien uit de “Zwartboeken” blijkt dat Buma-Stemra haar inspanningsplichten verzaakt dan wel haar wettelijk monopolie misbruikt qua marktmacht dan dient de overheid te overwegen in Nederland een deugdelijk controle orgaan in te zetten, met een mandaat om natuurlijke personen van de CBO’s ter verantwoording te roepen. (Nu is dat bij het huidige CvTA niet mogelijk of niet aan de orde).

PS: Als u een zwartboek situatie heeft, meld dit aan op het forum van KleanMusik, of u zendt een email met uw bevindingen. KleanMusik zal elke zaak (eventueel kosteloos) bekijken, en vervolgens advies aan u uitbrengen!

Gepubliceerd : november 2014